Koszyk

Regulamin Sklepu Internetowego

colo-sport.com

 

SPIS TREŚCI:

1. Postanowienia Ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług drogą elektroniczną

4. Warunki świadczenia i zawierania umów

5. Warunki zawierania umów sprzedaży

6. Sposób płatności

7. Koszt, termin i sposoby dostawy

8. Warunki rozwiązania umowy sprzedaży

9. Gwarancje i zwroty

10, Prawo odstąpienia od umowy

11, Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem colo-sport.com prowadzony jest przez Joannę Sado – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) pod firmą Joanna Sado Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "COLO", adres dla doręczeń przedsiębiorcy ujawniony w CEDIG: ul. Józefa Bema 15, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-14-72-024, email: sales@colo-sport.com.

2, Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego na stronie colo-sport.com – zwanego dalej jako Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3, Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.6.Usługa wizualizacji – Usługa elektroniczna, interaktywne narzędzie dla Produktów dostępnych w Sklepie, umożliwiające indywidualne zaprojektowanie przez Klienta nadruków przed złożeniem zamówienia

5, Sklep prowadzi sprzedaż hurtowych Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)    ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)    ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)    ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

d)    inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

2. Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej colo-sklep.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem colo-sklep.com
 8. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – Joanna Sado Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "COLO", Józefa Bema 15, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-14-72-024, tel: 77-472-28-44, email: e-sklep@colo-sport.com.
 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 15. USŁUGA WIZUALIZACJI – Usługa Elektroniczna, pozwalająca na wstępne ukazanie grafik nałożonych na jeden z oferowanych produktów.
 16. DYSTRYBUROR – Podmiot oferujący Produkty marki COLO i będący na liście oficjalnych Dystrybutorów dostępnych pod adresem:
  https://new.colo-sport.com/dystrybutorzy-europa/
  https://new.colo-sport.com/polska/

 

 

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

1.     W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Usługa Wizualizacji, Newsletter

2.    Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kolejnych kroków:

a)     wypełnienie formularza Rejestracji,

b)     kliknięciu pola ,,Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, nip firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

3.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@colo-sport.com  lub też pisemnie na adres: ul. Józefa Bema 15, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

4.    Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

5.     Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

a)     wypełnienia Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, Listę nazwisk do nadrukowania, Ilość numerów do nadrukowania.

b)    łącznego zaznaczenia pól ,,Potwierdź Zamówienie” i ,,Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. –

6.    Do  momentu dokonania kroku, o którym mowa w punkcie 5 litera b), istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, a w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

7.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 

8.    Korzystanie z Usługi Wizualizacji rozpoczyna się wraz z dokonaniem pierwszej edycji Produktu poprzez dodanie pliku do nadruku w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu edycji Produktu za pomocą Usługi Wizualizacji, Klient ma możliwość zapisania i pobrania swojego projektu, przesłania go przy użyciu dostępnych opcji strumieniowych, dodania Produktu z nałożonymi efektami do elektronicznego koszyka w Sklepie za pomocą Formularza Zamówienia.

a)    Usługa Elektroniczna Wizualizacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

b)    Usługa Elektroniczna Wizualizacji pozwala na wstępne ukazanie gotowego Produktu z ułożonymi elementami graficznymi na dostępnych wersjach kolorystycznych.

c)    Usługa Elektroniczna Wizualizacji nie posiada możliwości edycji poszczególnych elementów będących częścią gotowego Produktu.

d)    Wizualizacje Produktu wymagające nałożenia innych elementów, których nie ma możliwości ręcznego nałożenia w ramach Usługi Elektronicznej Wizualizacji, wymagają skontaktowania się z jednym z Dystrybutorów, w celu powierzenia jej wykonania przez grafika Usługodawcy, za odrębnym wynagrodzeniem w wysokości:

1.    Opracowanie zajmujące od 1 do 30 minut –  30 zł netto,

2.    Opracowanie zajmujące od 30 do 45 minut – 50 zł netto,

3.    Opracowanie zajmujące od 45 do 60 minut – 70 zł neto,

4.    Opracowanie zajmujące od 60 do 90 minut – 100 zł netto,

5.    Opracowanie zajmujące ponad 90 minut –  w kwocie netto ustalonej indywidualnie pomiędzy Dystrybutorem a Usługobiorcą.

e)    Usługobiorca przesyłając elementy graficzne ( zdjęcie, rysunek, obraz tła, tekst) potwierdza posiadanie praw do danych grafik oraz wyraża zgodę na wykorzystanie ich przy wykonywaniu Wizualizacji oraz Produktu.

f)     Usługobiorca zobowiązuje się do przesłania elementów graficznych dobrej jakości oraz w akceptowalnych przez Usługodawcę poniższych formatach:

1.    Zasady przesyłanych elementów graficznych:

1.    Przesyłany element powinien być zapisany w formacie: PDF, PNG, SVG

2.    Grafika powinna być ułożona bez tylnego tła ( o ile tło nie jest częścią grafiki)

3.    Grafika powinna być zapisana w wysokiej rozdzielczości w przypadku przesłania grafiki o złej jakości obrazu nie nadającego się do wykonania zlecenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Usługobiorcą i przekazaniu mu zaistniałej sytuacji oraz poinformowaniu o obowiązku przesłania grafiki lepszej jakości bądź możliwości polepszenia jakości grafiki przez grafika naliczając opłaty zgodne z cennikiem opracowania (Regulamin Punkt 4.4)


9.     Korzystanie z usługi Newsletter rozpoczyna się wraz z założeniem Konta, przy zaznaczeniu zgody na korzystanie z tej usługi, przy tworzeniu Konta na stronie Sklepu.

a)    Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter informacyjny i ulega zakończeniu z chwilą zgłoszenia o rezygnacji zgody na przesyłanie Newslettera, dostępnej w każdej wiadomości email wysyłanej z Newsletterem na przypisany do Konta adres email.

b)    Usługa Newsletter ma za zadanie przekazanie najnowszych informacji dotyczących prowadzonej działalności w której zawartości mogą być wysyłane:

1.    Aktualne oferty promocyjne Produktów marki „COLO”,

2.    Katalogi sportowe Produktów marki „COLO”,

3.    Nowe Produkty oferowane przez Usługodawcę pod marką „COLO”,

4.    Zmiany Regulaminu.

 

 

 

4.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

§  komputer z dostępem do Internetu,

§  dostęp do poczty elektronicznej,

§  przeglądarka internetowa,

§  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§  telefon z dostępem do Internetu,

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i oferowanych Produktów.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w treści Zamówienia.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. Usługobiorca ma możliwość złożenia Zamówienia bez korzystania z Usługi Elektronicznej ,,Konto”,
 6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia, 
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, w terminie 3 Dni Roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia, potwierdza jego otrzymanie i  jednocześnie składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zamówienia, następuje w treści przesłanej wiadomości e-mail, która zawiera:

§  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

§  oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

§  pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

§  niniejszy Regulamin.

A.    Brak wysłania przez Usługodawcę powyższej wiadomości e-mail w terminie wyżej określonym, traktować należy jako odmowę przyjęcia Zamówienia.

B.    Z chwilą wysłania tej wiadomości e-mail przez Usługodawcę, zawarta zostaje pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowa Sprzedaży Produktu na warunkach przyjętego Zamówienia.

6. PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej oraz w przypadku realizacji płatności za pobraniem, która winna być zrealizowana w dacie doręczenia Produktu, do rąk podmiotowi dokonującego doręczenia Produktu.
 2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Przelew na konto bankowe.

 Za pobraniem.

Inne uzgodnione przez strony w treści umowy.

 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 16 1050 1517 1000 0022 5601 6540 (ING Bank Śląski) Joanna Sado Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "COLO" W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest.------
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, za wyjątkiem płatności Za pobraniem.

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu: Paczkomaty InPost - 15 zł | Kurier - 19 zł,
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem InPost.
 3. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

§  Czas kompletowania Produktu wynosi do 14 dni roboczych.

§  wysyłka do 7 dni roboczych.

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@colo-sport.com
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Niektóre nowe Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla nowych Produktów jest uzależniony od producenta lub dystrybutora i wynosi od 12 do 24 miesięcy oraz jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: rachunek.
 4. W ramach udzielonej gwarancji Usługodawca zobowiązuje się, według swojego wyboru do:
  1. Wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad, w terminie 14 Dni Roboczych, od dnia zgłoszenia i potwierdzenia istnienia w Produkcie wady gwarancyjnej.
  2. Zwrotu ceny Produktu z jednoczesnym zwrotem Produktu dotkniętego zgłoszoną i potwierdzoną wadą gwarancyjną, w terminie 14 Dni Roboczych, od dnia dokonania przez Klienta tego zwrotu, z wykorzystaniem sposobu zwrotu dostosowanego do sposobu dokonanej uprzednio płatności ceny, chyba że strony uzgodnią inny sposób dokonania zwrotu. W przypadku płatności Za Pobraniem, zwrot dokonany będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia łącznego dokonania, zwrotu Produktu dotkniętego wadą gwarancyjną i wskazania Usługodawcy powyższego rachunku bankowego.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta z tytułu udzielonej gwarancji umownej, są określone w Umowie Sprzedaży i niniejszym Regulaminie, a w pozostałym zakresie w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:

 

§  Pisemnie na adres: ul. Józefa Bema 15, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

§  W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sales@colo-sport.com

 

4.    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5.    Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

6.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

7.    W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Usługodawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Usługodawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Usługodawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

§  w której przedmiotem świadczenia są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Treść polityki prywatności znajduje się pod adresem: https://new.colo-sport.com/polityka-prywatnosci/ 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.    Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny:

A.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

B.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4.    Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

5.    Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

6.    Zmiana Regulaminu:

A.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

1.    Zmiany przepisów prawa

2.    Zmiany sposobu płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

B.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

C.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innych charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Klientami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Usługi Sprzedaży.